Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Van nieuwe lesmethodes en de groepsindeling tot huisvestingszaken en bijvoorbeeld uitbreiding of fusie van de school. Verder komt elk onderwerp aan de orde waarvan u vindt dat dat belangrijk is.

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook (gevraagd of ongevraagd) adviezen aan de directie en beslist mee. De onderwerpen, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

 

De MR bestaat uit vier uit en door het team gekozen teamleden, en vier uit en door de ouders gekozen ouders. De locatiedirecteur is als adviserend lid aanwezig tijdens de MR-vergaderingen. De MR’en van de scholen worden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle onder Delta-onderwijs ressorterende basisscholen in Oosterhout. Ook de rechten van de GMR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De GMR geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het bestuur.

 

De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar en ieder schooljaar vinden er verkiezingen plaats, in verband met het getrapt aftreden van de leden.

Voor een goed functionerende MR zijn uw meningen, vragen, op- of aanmerkingen over kleine of grote schoolse zaken onmisbaar. U kunt uw vragen stellen in de vergaderingen die openbaar zijn en waar u ook zonder directe reden altijd welkom bent. U kunt ook telefonisch contact opnemen met één van de MR-leden. Het verslag van elke vergadering staat op onze website.