Voor de wet Passend Onderwijs, die vanaf 1 augustus 2014 van kracht is, hebben wij een zogenaamd “ondersteuningsprofiel” moeten schrijven. Dat profiel is besproken en vastgesteld in het team en de MR. U treft het hieronder aan.

 

Hiervoor was het nodig om een analyse van onze school te maken, zodat we weten hoe het gesteld is met onze basisondersteuning. Lange lijsten met vragen zijn beantwoord over ons pedagogisch klimaat, de afstemming, opbrengstgericht werken, handelingsgericht en planmatig werken, deskundigheid, lichte ondersteuning, ouders, beleid leerlingenzorg, organisatie, resultaten ondersteuningsvoorzieningen et cetera. We hebben gekeken waar we goed in waren en waar we ons in willen verbeteren, zodat wij voldoende toegerust zijn om alle leerlingen passend onderwijs te geven.

 

Uit de analyse blijkt dat we voldoende tot goed scoren voor onze basisondersteuning. Het dyscalculiebeleid (beleid voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie) vormt hierop een uitzondering. Dat is geen verrassing want op bestuursniveau zijn we ons daarin nu pas aan het scholen. Dat beleid wordt later ingevoerd.

 

Informatie over Passend Onderwijs kunt u in de schoolgids lezen of u kunt naar de website www.passendonderwijs.nl  gaan. Hier is het laatste nieuws over passend onderwijs te vinden.

schoolondersteuningsprofiel definitief d
Adobe Acrobat document 825.0 KB