Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. In overleg met de directeur kunnen vijfjarige kinderen nog vijf uur per week vrij krijgen. Maar deze uren mogen niet worden opgespaard.

Verzoeken om extra vakantiedagen heeft geen zin, want de directie mag hiervoor geen toestemming geven. Uitzonderingen zijn er echter wel (bijvoorbeeld bij gewichtige familieomstandigheden). Hieronder vindt u een formulier “aanvraag buitengewoon verlof”. Met dit formulier kunt u bij de directeur uw verzoek indienen.

 

Als wij het vermoeden hebben dat er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, met of zonder medeweten van de ouders, dan zullen wij contact opnemen met de ouders. Wij zullen verzoeken hun kind alsnog meteen naar school te laten komen. Als dit niet gebeurt, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar.

 

 

Bij vragen of problemen met betrekking tot de leerplicht, kunt u contact opnemen met de directeur of met de leerplichtambtenaren van de gemeente, mevrouw Koot, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via mailadres cam.koot@rblwest-brabant.nl .

AANVRAAGFORMULIER BUITENGEWOON VERLOF.pd
Adobe Acrobat document 85.3 KB